คณาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พัชราภรณ์  เลขยันต์

หัวหน้าสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree 
Master of Business Administration (General Management) Ramkhamhaeng University.


Bachelor's Degree 
Bachelor of Business Administration (General Management) Ramkhamhaeng University. 

04. 2018