นักศึกษาสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจร่วมกิจกรรมโชว์ศักยภาพโชว์สาขาบริหารธุรกิจ

นักศึกษาสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจร่วมกิจกรรมโชว์ศักยภาพโชว์สาขาบริหารธุรกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา03. 2018